Hvad er innovative autentiske læringsforløb? 

Et læringsforløb defineres i forlængelse af Knud Illeris' definition af projektarbejde - "en undervisningsform, hvor elever - i samarbejde med lærere og evt. andre - udforsker og behandler et problem i nær relation til den samfundsmæssige virkelighed det forekommer i (...).Lærerens rolle er ikke blot at formidle viden, men især være igangsætter, inspirator, rammesætter og konsulent (...)". Derudover består det i tydelige kompetencemål. 

Innovation defineres i denne sammenhæng som en (i den givne kontekst) ny og kreativ idé, som skal realiseres og skabe social værdi. 

Forløbene er planlagt og stilladseret af teamet, men eleverne har medindflydelse og bringer også deres ideer i spil. Inden for rammen, fastlagt af teamet, arbejder eleverne med at undersøge problemfeltet, inden de kommer med et udkast på en løsning. Der skal fokuseres på, at skabe noget, som er nyt og på samtidig på elevernes forudgående viden og erfaring, på visualisering og konkretisering af forståelse og på konkret handling i forhold til andre. 

(Idé: Introducer til nedenstående billede, som skal skiftes ud med en "tidsoversigt" over det første år? og henvisning til at teksten kommer fra ansøgningen?) 

HVORFOR?

Børn og unge i Høje-Taastrup kommune skal opleve og være del i fremtidens skole - en skole med motiverende, autentisk og innovativ undervisning. Børnene og de unge skal have lyst til og mod på at deltage aktivt i en verden, som er foranderlig og kompleks. Kompetencer indenfor kreativitet, kommunikation, kritisk tænkning og kollaboration vurderes til at være vigtige for børnene og de unges fremtid. 

Derfor har Høje-Taastrup kommune igangsat et tre-årigt kompetenceudviklingsprogram for medarbejdere og ledere på det samlede skoleområde. Det støttes af A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål. 

Udviklingen er påbegyndt og startede med konferencen "Fremtidens skole - i praksis" afholdt d. 7 august 2017. Skolelederne i Høje-Taastrup kommune har på baggrund af visionen, udarbejdet en række hjørneflag for praktiseringen af Fremtidens skole: 

  1. Alle skoler arbejder med autentiske, innovative projektbaserede læringsforløb. Fra skoleåret 2018/19 har alle projektforløb af minimum 2x2 ugers varighed, derefter sigtes der mod at dette blive en gennemgående læringsform. 

  2. Projektforløbene er tværfaglige med tydelige læringsmål og struktureres efter en designmodel. 

  3. Alle projektforløb indtænker det 21. århundredes kompetencer.

  4. Projektforløbene er autentiske og bygges op omkring virkelige problemstillinger med et produkt og aftager så vidt muligt uden for skolen. 

  5. Teknologi indtænkes i læring, hvor det giver mening som værktøj til kreativ læring. 

  6. Skolerne har organiseret hverdagen, så den understøtter arbejdet i projektforløbene. Herunder at teams arbejder i professionelle læringsfællesskaber. 

Hvis du ønsker mere viden om projektet ift. vision, indsatser og inspirationsforløb så henviser vi til www.htk.dk/21

For english please scroll down

THE WHY